वेळापत्रक

 

वेळापत्रक

निवासी संकुल दैनंदिन वेळापत्रक
 सकाळ दुपार संध्याकाळ
 १.स. ५.३० ते ६.००  
:: उठणे, प्राथ:र्विधी         
 १. दु. १२.१५ ते ०१.३५:: भोजन १. सायं. ५.४५ ते ६.००:: फ्रेश होणे
 २.स. ६.०० ते ७.३०
:: व्यायाम, योगासने २. दु. ०१.३५ ते ०२.४५:: शालेय तासिका २. सायं. ६.०० ते ७.००:: अल्पोपहार
 ३.स. ७.३० ते ८.१५:: अंघोळ व तयार होणे ३. दु. ०२.४५ ते ३.००:: लहान सुट्टी ३. सायं. ७.०० ते ८.३०:: अभ्यासिका व ग्रहपाठ
 ४.स. ८.१५ ते ८.४५:: नाश्ता ४. दु. ३.०० ते ४.००:: अभ्यासिका ४. रा. ८.३० ते ९.००:: अवांतर वाचन
 ५.स. ८.४५ ते ९.१५:: प्रार्थना ५. दु. ४.०० ते ५.४५:: मैदानी खेळ ५. रा. ९.०० ते ९.४५:: जेवण
 ६.स. ९.१५ ते ११:००:: शालेय तासिका     ६. रा. ९.४५ ते १०.००:: पसायदान
 ७.स. ११.००ते ११:१५:: लहान सुट्टी     ७. रा. १०.००:: झोपणे(लाईट ऑफ)
 ८.स. ११:१५ ते १२.१५:: शालेय तासिका